Status ZPCHR.

 

Biuro Ochrony Osób i Mienia "ARGUS" Sp. z o.o. decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WPS-DT-VII.9510.6.2014.KM uzyskało status zakładu pracy chronionej.

Oznacza to, że zatrudniamy osoby zdrowe oraz niepełnosprawne. Pracownicy ci otrzymują dużą pomoc z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Status zakładu pracy chronionej uprawnia naszych Klientów do korzystania z ulgi z tytułu wpłat na PFRON.

Aktualnie ulga wynosi ok. 50% wartości faktury netto.